Nalewki-IZI

Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych serwisu http://www.nalewki-izi.pl („Sklep”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Michał Izydorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Izydorczyk Michał – „IZI” („IZI”), pow. aleksandrowski, gm. Aleksandrów Kujawski, miejsc. Rożno-Parcele, kod pocztowy 87-700, ul. Akacjowa 24, NIP: 8911418949, REGON: 340871384.
3. IZI przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w zakresie niezbędnym do składania i realizacji zamówień, a także realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu określonych w Regulaminie, wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej, a także dochodzenia roszczeń.
4. IZI może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:a) nazwisko i imiona Klienta;b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;c) adres zameldowania na pobyt stały;d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;f) adresy elektroniczne Klienta.
5. IZI przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Sklepu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
6. IZI może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. IZI przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez okres niezbędny w zakresie realizacji zamówienia lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.
9. Klient może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Akacjowa 24, 87-700 Rożno-Parcele, lub drogą e-mailową na adres: bartek.nalewkiregionalne@gmail.com.
10. Przetwarzanie przez IZI danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
11. Strony Sklepu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą IZI przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. IZI zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
12. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony IZI.
13. IZI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
14. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: [………..].